Language Courses

Bạn nào muốn học xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Email-Us hoặc gọi cho chúng tôi theo số 469-733-8574 nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. xin nhắn lại nếu tôi không kịp bắt phone,chúng tôi sẻ gọi lại ngay Xin cám ơn ...

SQL Server

SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Hướng dẫn SQL của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng SQL trong:

MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác.

.NET / MVC/ WCF

ASP và ASP.NET là các công nghệ phía máy chủ.Cả hai công nghệ cho phép mã máy tính được

thực thi bởi một máy chủ Internet.Khi trình duyệt yêu cầu tệp ASP hoặc ASP.NET, công cụ ASP sẽ đọc tệp, thực thi bất kỳ mã nào trong tệp và trả về kết quả cho trình duyệt.

Angular

AngularJS là một khung JavaScript. Nó có thể được thêm vào trang HTML bằng thẻ

.AngularJS mở rộng các thuộc tính HTML bằng Chỉ thị và liên kết dữ liệu với HTML bằng Biểu thức..

HTML - CSS

Với HTML, bạn có thể tạo Trang web của riêng mình. Hướng dẫn này dạy cho bạn mọi thứ về HTML. HTML rất dễ học - Bạn sẽ thích nó.

CSS là ngôn ngữ mô tả phong cách của tài liệu HTML CSS mô tả cách các phần tử HTML sẽ được hiển thị. Hướng dẫn này sẽ dạy bạn CSS từ cơ bản đến nâng cao

Java Script

JavaScript là ngôn ngữ phiên bản của HTML và Web. JavaScript học tập học tập.

Hướng dẫn về phần mềm và tính năng của bạn.

JQuery

SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Hướng dẫn SQL của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng SQL trong:

MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác.