Web Phát triển bằng JavaScript chẳng hạn để có thể xây dựng một ứng dụng quy mô đơn giản yêu cầu bạn phải biết:
 • . Multiple Tiers Concept
 • . Front End / Back End concept
 • . Express API Backend để xử lý các yêu cầu HTTP (Protocal)
 • . JavaScript / AngularJS / JQuery / v.v. for Front End
 • . SQL cho Database
 • . Front End CSS Library như SemanticUI / Giao diện người dùng Material nếu bạn muốn tạo một môi trường Front End đẹp, mạnh mẽ và hiện đại.
 • . .NET / MVC / WEB API / WCF Service
 • . HTML & CSS
 • . How to write a Technical Documents for your work
 • . How to search using Google or Bing for the best result
 • . How to do unit testing
 • . How to do performing testing
 • . How to manipulate image using windows paint
Các bạn sẽ thực hành with a real live project từ đầu cho tới cuối.
Chúng tôi sẽ giúp các bạn create your own Portfolio to show to company what you learn and what you can do.
Tất nhiên nó không phải là dễ dàng, nhưng nó là giá trị để tìm hiểu. Miễn là bạn làm việc chăm chỉ và không bao giờ từ bỏ kết quả cuối cùng sẽ là tuyệt vời. Đây là những tài liệu bạn cần học, hiểu về phát triển web

Chúng ta có thể làm gì sau khi hoàn thành Phát triển Web?
Sau khi hoàn thành tất cả các khóa học, bạn sẽ hiểu và làm:
 • 1. Internet
 • 2. Web Server and configure
 • 3. Transaction
 • 4. Files
 • 5. Client and Server
 • 6. HTML5, CSS3
 • 7. Email
 • 8. Database
 • 9. Data Type
 • 10. System Architecture

1/ Create html page using CSS, JavaScripts
 • . JQuery
 • . AngularJS
 • . Ajax
 • . Json data
 • . XML data

. 2/ Database Administration
 • . Create Database
 • . Create table
 • . Delete table
 • . Backup Database
 • . Maintenance database
 • . Write store procedures
 • . Create View
 • . Create Function
 • . Write Join (inner, outer)

3/ Create project in .NET using Visual Studio
 • . Understand Visual Studio
 • . Create MVC project
 • . Create WCF web service project
 • . Mapping database from project
 • . Validate Data and functions
 • . Understand Entities Framework (EF)
 • . Write EF for your web application

Sau khóa học chúng tôi vẫn giúp các bạn khi các bạn có câu hỏi gì qua email